• Statut fundacji

    • Statut Fundacji „Żaczek”

     na rzecz  Szkoły Podstawowej Nr 2 w Obornikach Śląskich

      

     §1 Postanowienia ogólne

     1. Fundacja pod nazwą Fundacja „Żaczek” na rzecz  Szkoły Podstawowej Nr 2 w Obornikach Śląskich, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dziennik Ustaw  nr 46 z 1991 r., poz. 203, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
     2. Siedzibą Fundacji są Oborniki Śląskie.
     3. Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym z dnia10.12.2009 roku, sporządzonym przez notariuszaDorotę Belkę, prowadzącą kancelarię notarialną w Trzebnicy, przy ul. Św. Jadwigi nr 12  (za repertorium A Nr 5829/2009).
     4. Fundacja posiada osobowość prawną i działa poprzez ustanowione w statucie organy.
     5. Terenem działania Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
     6. W celu właściwej realizacji celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
     7. Fundacja może powoływać ośrodki, biura, przedstawicielstwa i filie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
     8. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniami nazwy Fundacji w językach obcych.
     9. Fundacja używa pieczęci z napisem: Fundacja„Żaczek” oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
     10. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
     11. Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności oraz cele Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej.

     § 2 Cele Fundacji

     Cele działalności Fundacji są następujące:

     1. Polepszenie warunków kształcenia dzieci i młodzieży;
     2. Wspieranie nauki, edukacji oraz wychowania dzieci i młodzieży;
     3. Promowanie i umacnianie wartości rodzinnych wśród dzieci i młodzieży;
     4. Propagowanie krajoznawstwa oraz wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży;
     5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
     6. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
     7. Działania na rzecz ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego;
     8. Działanie na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
     9. Wspieranie działalności charytatywnej;
     10. Wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej;
     11. Promowanie działań wolontariatu.

     § 3 Realizacja celów Fundacji

     Cele statutowe Fundacja realizuje w szczególności przez:

     1. Wspomaganie procesu kształcenia, rozwoju oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
     2. Pomoc Szkole Podstawowej Nr 2 w budowaniu nowoczesnego warsztatu dydaktycznego i metodycznego;
     3. Wspomaganie szkoły w zakresie zaopatrzenia w podręczniki, książki dla biblioteki oraz pomoce dydaktyczne;
     4. Organizowanie wyjazdów, kolonii, obozów dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin;
     5. Prowadzenie szkoleń, konferencji, sympozjów oraz doradztwa;
     6. Działalność sportową, artystyczną, rozrywkową, rekreacyjną, społeczną, wydawniczą, fotograficzną, reklamową i inną;
     7. Pozyskiwanie funduszy od darczyńców, budowę bazy lokalowej, pozyskiwanie wyposażenia technicznego oraz aparatury i księgozbioru naukowego, prowadzenie edukacji
     8. Organizowanie oraz udzielanie pomocy finansowej w złotych polskich na konkretne przedsięwzięcia oraz przekazywanie darów, pomocy dydaktycznych, udzielanie stypendiów,  fundowanie nagród i inne.

     § 4 Majątek Fundacji

     1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz nieruchomości i inne aktywa majątkowe nabyte w czasie trwania Fundacji.
     2. Fundusz założycielski w kwocie 200 PLN (słownie: dwieście złotych) stanowi wkład Fundatoróww rozpoczęcie działalności Fundacji.
     3. Aktywa majątkowe, o których mowa w § 4 ust. 1, to w szczególności:
      1. Darowizny, dotacje, spadki, zapisy i inne przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;
      2. Wpływy ze zbiórek, aukcji i przetargów organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz;
      3. Odsetki kapitałowe, dywidendy i inne pożytki z akcji i udziałów;
      4. Dochody z majątku Fundacji.
     4. Zarząd Fundacji może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku jedynie wówczas, gdy w momencie składania tego oświadczenia jest oczywiste, że aktywa spadku przewyższają jego dług;
     5. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych zgodnie z ustalonym programem działania Fundacji oraz na pokrycie kosztów jej działalności.

     § 5 Ograniczenia dysponowania majątkiem Fundacji

     1. Fundacja nie może udzielić pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji w stosunku do Członków Rady lub Zarządu Fundacji lub pracowników, a także osób, z którymi wcześniej wymienieni pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
     2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz Członków Rady lub Zarządu, albo pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
     3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz Członków Rady lub Zarządu, albo pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
     4. Fundacja nie może kupować na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie. 

     § 6 Organy Fundacji

     1. Organami Fundacji są:
      1. Zgromadzenie Fundatorów
      2. Rada Fundacji,
      3. Zarząd Fundacji,
      4. Rada Honorowa

     § 7 Zgromadzenie Fundatorów

     1. Zgromadzenie Fundatorów jest najwyższym organem Fundacji.
     2. Zgromadzenie Fundatorów wybiera spośród swego grona Przewodniczącego Zgromadzenia na okres 3-letniej kadencji.
     3. Zgromadzenie Fundatorów składa się z osób albo spadkobierców osób, które powołały Fundację.
     4. Zgromadzenie Fundatorów może przyjąć do swego grona osoby fizyczne albo osoby prawne, które złożą pisemną deklarację uczestnictwa oraz:
      1. dokonały przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji lub zadeklarują zamiar systematycznego materialnego wspierania Fundacji lub jej celów;
      2. wspomagają działalność Fundacji w inny sposób.
     5. Zgromadzenie Fundatorów może wykluczyć ze swego grona osoby, których działania lub postawa przynosi szkodę Fundacji lub godzi w jej dobre imię. Uchwała o wykluczeniu musi zostać podjęta większością ¾ głosów w obecności co najmniej połowy członków Zgromadzenie Fundatorów.
     6. Do kompetencji Zgromadzenia należy:
      1. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji;
      2. zatwierdzanie wieloletnich planów działania Fundacji;
      3. zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach Fundacji przedłożonych przez Radę Fundacji albo podjętych z własnej inicjatywy;
      4. powoływanie i odwoływanie Rady Fundacji;
      5. zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności i sprawozdania finansowego Zarządu oraz sprawozdania z działalności Rady Fundacji;
      6. kwitowanie Zarządu i Rady Fundacji z wykonania ich obowiązków;
      7. podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych w Statucie.

     § 8 Rada Fundacji

     1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniodawczym Fundacji.
     2. Rada Fundacji liczy do 10 członków.
     3. Członkostwo w Radzie Fundacji jest honorowe i bezpłatne. Rada Fundacji może jednak przyznać refundację kosztów poniesionych przez członków Rady przy wykonywaniu czynności na rzecz Fundacji.
     4. Członków Rady  powołuje  i odwołuje każdorazowo Zgromadzenie Fundatorów, wskazując spośród nich Przewodniczącego Rady.
     5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje wskutek:
      1. Śmierci członka Rady Fundacji,
      2. Pisemnego zrzeczenia się członkostwa w Radzie Fundacji,
      3. Objęcia funkcji członka Zarządu Fundacji,
      4. Odwołania przez Zgromadzenie Fundatorów
     6. Przewodniczący kieruje Radą Fundacji.
     7. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku kalendarzowym.
     8. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący  Rady Fundacji:
      1. z własnej inicjatywy;
      2. na wniosek Członka/Członków Rady Fundacji i Zarządu.
     9. Rada może wyrazić opinię we wszystkich sprawach działalności Fundacji, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.
     10. Posiedzenia Rady Fundacji są protokołowane.
     11. Uchwały Rady Fundacji zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym, W razie równego podziału głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Fundacji lub osoby wyznaczonej przez niego do prowadzenia zebrania.
     12. Członek Rady Fundacji powinien być powiadomiony listem poleconym, e-mailem, sms-em, faksem lub telefonicznie o jej posiedzeniu nie później niż 7 dni przed planowanym posiedzeniem.
     13. Do właściwości Rady Fundacji należy w szczególności:
      1. Powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Fundacji;
      2. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian w statucie Fundacji;
      3. Wyrażanie zgody Zarządowi na zaciąganie zobowiązań powyżej kwoty 3000 złotych.
      4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie wszelkich sprawozdań Zarządu Fundacji, w tym z działalności Fundacji;
      5. Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub obciążenia nieruchomości;
      6. Podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej majątku;
      7. Podejmowanie uchwał w sprawie nabywania lub zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego, a także zawarcia lub rozwiązania umowy spółki cywilnej;
      8. Podejmowanie uchwał w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją;
      9. Podejmowanie uchwał w sprawie Regulaminu Pracy Rady Fundacji;
      10. Opiniowanie i zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Fundacji;
      11. Zatwierdzanie Regulaminu Pracy Zarządu Fundacji;
      12. Powoływanie i likwidacja zakładów, ośrodków, biur, przedstawicielstw, filii lub oddziałów Fundacji;
      13. Kontrola finansowa Fundacji i rewizja jej majątku;
      14. Określanie form honorowania osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla Fundacji;
      15. Ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu Fundacji;
      16. Podejmowanie decyzji w sprawach nie przekazanych do kompetencji Zarządu Fundacji;
      17. Delegowanie części uprawnień Rady Fundacji do Zarządu Fundacji.
     14. Członkowie Rady Fundacji mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Fundacji. Rada Fundacji ma prawo żądać od Zarządu Fundacji wyjaśnień i udostępnienia wszelkich dokumentów dotyczących Fundacji.
     15. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.
     16. Uchwały Rady Fundacji zapadają przy obecności co najmniej 2/3 składu Rady Fundacji.
     17. Członkowie Rady nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie Fundacji.

     § 9 Zarząd Fundacji

     1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
     2. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób powoływanych przez Radę Fundacji na wspólną dwuletnią kadencję. Przy czym pierwsza kadencja kończy się z dniem 15.10.2010r.
     3. Do właściwości Zarządu Fundacji należy:
      1. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
      2. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
      3. Opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działalności Fundacji;
      4. Nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji. Zaciągnięcie zobowiązania powyżej kwoty 3000 zł wymaga zgody Rady Fundacji;
      5. Zarządzanie majątkiem Fundacji;
      6. Nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę, zawieranie i rozwiązywanie umów z wolontariuszami oraz nadzorowanie działalności pracowników i wolontariuszy;
      7. Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów Fundacji.
     4. Sprawowanie funkcji w Zarządzie wygasa w przypadku odwołania przez Radę Fundacji, a także z upływem kadencji, na skutek śmierci lub rezygnacji z funkcji Członka Zarządu.
     5. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie.
     6. Każdy członek Zarządu Fundacji może prowadzić sprawy nie wykraczające poza zakres zwykłych czynności Fundacji.
     7. Odwołanie Członka Zarządu w trakcie kadencji wymaga większości kwalifikowanej, z wyjątkiem przypadku nie udzielenia mu absolutorium za poprzedni rok sprawozdawczy i jest przeprowadzane w głosowaniu tajnym.
     8. Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach w przypadku długotrwałej choroby.
     9. Funkcje w Zarządzie pełnione są nieodpłatnie lub za wynagrodzeniem, którego wysokość ustala Rada Fundacji.
     10. Zasady działania i podział czynności pomiędzy członków Zarządu Fundacji określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Fundacji.

     § 10 Rada Honorowa

     1. Do Rady Honorowej należą:
      1. dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich,
      2. osoby zasłużone na rzecz Fundacji, zakwalifikowane przez członków Rady Fundacji na zasadach określonych w regulaminie wyboru Rady Honorowej.
     2. Do właściwości Rady Honorowej należy:
      1. odwoływanie Przewodniczącego Rady Fundacji większością  głosów,
      2. prawo biernego uczestnictwa w posiedzeniach Rady Fundacji.

     § 11 Ofiarodawcy

     Rada Fundacji może ustanowić wyróżnienia i nagrody oraz przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
      

     § 12 Zmiany statutu Fundacji

     Zmiana statutu Fundacji wymaga uchwały Rady Fundacji podjętej jednomyślnie przez cały jej skład.
      

     § 13 Likwidacja Fundacji

     1. Fundacja może ulec likwidacji w razie zrealizowania celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
     2. Likwidacja Fundacji wymaga uchwały Rady Fundacji podjętej jednomyślnie przez cały jej skład.
     3. Likwidatorami Fundacji są członkowie ostatniego Zarządu, chyba, że w uchwale o likwidacji Fundacji wyznaczono inne osoby do wykonania tego zadania.
     4. Likwidatorzy zakończą bieżące sprawy Fundacji oraz ściągną jej wierzytelności i wypełnią jej zobowiązania.
     5. Nadzór nad działalnością likwidatorów sprawuje Rada Fundacji.
     6. Po zakończeniu swoich spraw likwidatorzy przedstawią sprawozdanie z likwidacji Fundacji.
     7. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji może być przekazany na podstawie uchwały Rady Fundacji na rzecz instytucji o zbliżonych celach działających w Rzeczypospolitej Polskiej.

      

      

                                                                                             Zgromadzenie Fundatorów przyjęło Statut Fundacji Żaczek dnia 01.12.2009r.