Szkoła Podstawowa Nr 2 w Obornikach Śląskich im. ppor. Józefa Krysińskiego

 

Nawigacja

Statut szkoły Program wychowawczy Program profilaktyki Punktowy system oceniania zachowania ucznia ZWO SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA Szkolny Zestaw Podręczników dla kl. I - III w r. szk. 2017-2018 Szkolny Zestaw Podręczników dla kl. IV-VII w r. szk. 2017-2018 WYPRAWKA UCZNIA KLASY I na rok szkolny 2017/2018 WYPRAWKA UCZNIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO Wykaz lektur Plan zajęć

Dokumenty

Statut szkoły

 

 STATUT

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

 

w Obornikach Śląskich

tekst jednolity przyjęty 31.08.2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawy prawna:

 

 1. Konstytucja RP  z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483).  
 2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526);
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: tj.Dz.U.z 2015 r., poz. 2156 ze zm. )
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów szkół                            i placówek (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.). 
 5. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania            w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204 ze zmianą z dniu  11 lutego 2014 r. Dz. U. z 2014 r., poz. 251).
 6. Rozporządzenie MEN  z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie organizacji roku szkolnego              (Dz. U. z 2016 r.poz. 1335 ze zmianami).  
 7. Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i  etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. (tekst jednolity:  Dz. U. z 2014 r. poz. 243).
 8. Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 893).
 9. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1170).
 10. Rozporządzenie MEN z 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 395).
 11. Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach                (Dz. U. z 2014 r., poz. 478)
 12. Rozporządzenie MEN z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków                      i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego  (Dz. U. z 2015 r., poz. 959).
 13. Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia z jednego typu szkoły do innego typu szkoły publicznej (Dz. U. z  2015 r., poz. 24).
 14. Rozporządzenie MEN z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe  (Dz. U.              z 2014 r., poz. 902).
 15. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego   (Dz. U. z 2015  r., poz. 1270)
 16. Rozporządzenie MEN z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół (Dz. U.                   z 2015  r., poz. 1214)
 17.  Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji wychowania dla bezpieczeństwa (Dz. U. z 2009 r. Nr 168,
 18. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r., po. 498)
 19. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118).
 20. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:  Dz. U.            z 2013 r., poz. 907 z ostatnią zmianą z 29 sierpnia 2014 r. – Dz. U. z 2014 r., poz. 1232).
 21. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:  Dz. U.                  z 2016 r., poz. 922).
 22. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z ostatnimi  zmianami  w 2014 r.  – Dz. U. z 2014 r., poz. 379 i 911).
 23. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.                  w 2014 r. , poz. 803).
 24. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1157).
 25. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015  r., poz. 843).
 26. Rozporządzenie MEN z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1129).
 27. Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1113). 
 28. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532).
 29. Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516  ze zm. w 2014 r. , poz. 1150).
 30.  Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny                        w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).
 31. Rozporządzenie MEN z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1131).
 32. Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki  (Dz. U. z 2011 r. Nr 176, poz. 1051). 
 33. Rozporządzenie MEN z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny tok lub program nauki (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 28). 
 34. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226).
 35. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887).
 36. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493).
 37. Rozporządzenie MEN  z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie  zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 1250).
 38. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity:  Dz. U. z 2015 r. poz. 583).
 39.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:  Dz. U. z 2013  r.,  poz. 267).
 40. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 191). 
 41. Rozporządzenie MEN z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 23).
 42. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 167).
 43. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 902). 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

 

PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1.   NAZWA SZKOŁY

  

1.Statut szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, zwanej dalej ,,szkołą”, określa następującą pełną nazwę szkoły:

 

Szkoła Podstawowa nr  2

      im. ppor. Józefa Krysińskiego

      ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego nr 24

      55 – 120  Oborniki Śląskie

      telefon: 071/3102156

     www.sp2obornikisl.edupage.org.pl

     sp2oborniki@o2.pl

 

2.   Powołana przez Radę Miejską w Obornikach Śl. Uchwałą z dnia 15 marca 1999r.   

      nr VII/46/99.

 

 1. Nazwa jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany

      skrót nazwy.

 

§ 2. INNE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

 1. Organem prowadzącym Szkołę Podstawową Nr 2 w Obornikach Śl. jest Gmina

     Oborniki Śląskie.

 1. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
 2. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi sześć lat i przebiega w dwóch etapach:

            etap I – klasy I –III – edukacja wczesnoszkolna,

            etap II – klasy  IV–VI –  nauczanie przedmiotowe.

 1. Szkoła prowadzi odział przedszkolny tzw. „O” realizujący program wychowania przedszkolnego dzieci 6-cio i 5-letnich,
 2. Do szkoły uczęszczają uczniowie z obwodu szkolnego nr 2: wyznaczone ulice z Obornik Śl., Borkowic, Jar, Kowal, Morzęcina Wielkiego, Piekar, Przecławic i Siemianic.
 3. Szkoła posiada sztandar i własny ceremoniał szkolny.
 4. Szkoła prowadzi świetlicę i bibliotekę.
 5. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. Zasady gospodarki finansowej i materialnej szkoły określają odrębne przepisy.

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II

 

CELE I ZADANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

§ 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniając

       Program wychowawczy szkoły i Program profilaktyki dostosowany do potrzeb

 rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, a w szczególności  zapewnia

 uczniom:

 

 1. Naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem.
 2. Poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia.
 3. Dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści.
 4. Rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.).
 5. Rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego.
 6. Przekazywanie  wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie.
 7. Poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego.
 8. Poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.
 9. Sprawowanie opieki nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia.
 10. Udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

 

§ 2Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez:

 

 1. Integrację wiedzy nauczanej przez:
 1. edukację wczesnoszkolną w klasach I –III,
 2. nauczanie przedmiotowe w klasach IV – VI,
 1. Oddziaływania wychowawcze skierowane na priorytety takie jak:
 1. wszechstronny rozwój osobowy uczniów (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym, patriotycznym),
 2. rozwijanie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,
 3. rozwijanie świadomości życiowej użyteczności całej edukacji na danym etapie,
 4. przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia,
 5. uczenie szacunku dla dobra wspólnego, jako podstawy życia społecznego oraz przygotowanie do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania  postaw patriotycznych,
 6. zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów,
 7. systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów.
 1. Prowadzenie lekcji religii w szkole  lub etyki uczniom, których rodzice wyrażają takie życzenie.
 2. Udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez: pracę wychowawców, pedagoga szkolnego i współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.
 3. Naukę języka obcego.
 4. Organizowanie różnych  zajęć, uwzględniając potrzeby rozwojowe ucznia i

      oczekiwania rodziców w formie:

 1. kół zainteresowań,
 2. kół przedmiotowych,
 3. konkursów szkolnych, gminnych i powiatowych,
 4. zajęć gimnastyki korekcyjnej,
 5. innych zajęć organizowanych w ramach grantów oświatowych,
 6. indywidualnych konsultacji dla uczniów.
 1.  Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:
 1. zorganizowanie zajęć świetlicowych,
 2. umożliwienie spożywania posiłków odpłatnie i nieodpłatnie,
 3. stwarzanie możliwości realizacji obowiązku uczniom niepełnosprawnym.

 

 

§ 3    Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia uczniów

§ 3.1

   Szkoła  dba  o  bezpieczeństwo  uczniów  i  ochrania  ich  zdrowie  poprzez:

 1. zapewnienie pobytu  w  świetlicy szkolnej dzieciom dojeżdżającym,
 2. szkolenie pracowników szkoły w zakresie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,
 3. dostosowanie  stolików uczniowskich, krzeseł i innego  sprzętu  szkolnego                     do  wzrostu uczniów  i  rodzaju  pracy,
 4. stosowanie  mebli, sprzętu i pomocy naukowych posiadających wymagane  certyfikaty, 
 5. umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia;
 6. opracowanie procedur postępowania w przypadku nagłych zdarzeń w szkole oraz sytuacjach zagrożenia,
 7. systematyczne  omawianie  przepisów  ruchu  drogowego w ramach wychowania komunikacyjnego, oraz  wydawania kart rowerowych,
 8. utrzymywanie  kuchni i urządzeń sanitarnych w stanie pełnej sprawności                        i  w  stałej  czystości,
 9. uwzględnienie w tygodniowym  rozkładzie  zajęć  dydaktyczno – wychowawczych

równomiernego  rozłożenia  zajęć w każdym dniu,.

 1. instalowanie i aktualizowanie programów komputerowych chroniących uczniów
  przed treściami niepożądanymi w Internecie.
 2. zapewnianie uczniom klas pierwszych  możliwości pozostawienia  w pomieszczeniach szkoły części podręczników i przyborów szkolnych.

 

 

§ 3.2

 

Zadania nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci w czasie lekcji, innych zajęć oraz przerw w obiekcie szkolnym.

 

 1. Osoby wchodzące na teren szkoły muszą przedstawić cel swojej wizyty osobie dyżurującej lub innemu pracownikowi szkoły.
 2. Podczas zajęć na obiektach sportowych wszystkie drzwi sali gimnastycznej oraz

szatnie powinny być zamknięte.

 1. Uczniowie tylko z  nauczycielem udają się na obiekty sportowe. Uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurujących oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni, podczas przerw międzylekcyjnych.

O udostępnieniu uczniom podwórka podczas przerw międzylekcyjnych decydują

nauczyciele dyżurni.

 1. Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod dozorem nauczyciela.
 2. Zasady sprawowania przez nauczycieli opieki nad uczniami podczas zajęć:
 1. niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru nauczyciela lub osoby upoważnionej przez dyrektora szkoły;
 2. należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa uczniów podczas

prowadzonych zajęć;

 1. systematycznie kontrolować pod względem bhp miejsca, w których prowadzone są zajęcia;
 2.  jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć, niezwłocznie się je przerywa i wyprowadza uczniów z zagrożonych miejsc oraz powiadamia

dyrektora szkoły;

 1. kontrola obecności uczniów na każdej lekcji oraz reagowanie na „nagłe

zniknięcia” ucznia ze szkoły;

 1. Podczas zajęć wychowania fizycznego, zajęć sportowych oraz wszelkiego rodzaju

zajęć o charakterze rekreacyjno-sportowym, prowadzonych w salach gimnastycznych,

na boiskach, placach zabaw, itp. nauczyciele zobowiązani są do:

 1. sprawdzania każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć sportowych sprzętu i

urządzeń sportowych;

 1. zapewnienia opieki nad uczniami przygotowującymi się do zajęć wychowania

fizycznego i sportu;

 1. zadbania o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów;
 2. dostosowania wymagań i form zajęć do możliwości fizycznych uczniów;
 3. uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalnia się w

danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń, informując o tym jego

rodziców (opiekunów);

 1. asekurowanie uczniów ćwiczących na przyrządzie;
 2. nie wydawania uczniom przed zajęciami kuli, piłki lekarskiej oraz innego sprzętu

zagrażającego ich zdrowiu i życiu;

 1. unormowania regulaminami zasad korzystania z urządzeń i obiektów sportowych;

treść tych regulaminów musi być znana wszystkim uczniom; egzekwowanie

postanowień regulaminowych należy do całego grona pedagogicznego, a w

szczególności nauczycieli prowadzących zajęcia wychowania fizycznego oraz

dyżurujących.

 1. W czasie przerw międzylekcyjnych, a także przed rozpoczęciem i po zakończeniu

lekcji organizowane są dyżury nauczycielskie według następujących zasad:

 1. nauczyciele pełnią dyżury wg wywieszonego grafiku;
 2. dyżurujący nauczyciel nie może zejść z dyżuru do czasu zastąpienia go przez

innego nauczyciela;

 1. w razie nieobecności nauczyciela dyżurującego dyrektor szkoły wyznacza

zastępstwo;

 1. dyżur na przerwach musi być pełniony aktywnie, nauczyciele dyżurni mają

obowiązek zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniom uczniów na

korytarzach i w sanitariatach;

 1. zgłaszają zagrożenia zaistniałe na boisku;
 2. w razie zaistnienia wypadku nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia dyrektora szkoły;
 1. W pracowniach obowiązują regulaminy opracowane przez opiekunów określające

szczegółowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w tych pomieszczeniach, z

którymi każdorazowo zapoznaje się uczniów na początku roku szkolnego.

 1. Pomieszczenia szkoły, w szczególności pokój nauczycielski, pokój nauczycieli

wychowania fizycznego wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcje o zasadach udzielania tej pomocy.

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego podlegają przeszkoleniu w

zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 1. Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po

zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki

ochrony indywidualnej oraz przy zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych

warunków pracy.

 1. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów:
 1. podczas zajęć w szkole ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia;
 2. podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę poza jej terenem ponoszą

kierownik grupy i opiekunowie grupy;

 1. w drodze do szkoły i do rozpoczęcia dyżuru nauczyciela, a także w drodze ze

szkoły do domu ponoszą ich rodzice;

 1. Bezpieczeństwo na wycieczkach, biwakach i imprezach pozaszkolnych:
 1. organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku,

zainteresowań o potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej,

stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych;

 1. na udział w wycieczce (z wyjątkiem wycieczek miejscowych) uczeń musi

uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów oraz podać informację o stanie

zdrowia, przyjmowanych lekach, aby kierownik lub opiekunowie mogli podjąć

decyzję w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia dziecka;

 1. wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają uprzedniego zgłoszenia

dyrektorowi szkoły, wypełnienia karty wycieczki;

 1. obowiązkiem opiekuna (kierownika) jest:
 • przeprowadzenie pogadanki o zasadach bezpieczeństwa przed rozpoczęciem

imprezy;

 • liczenie uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca i po przybyciu do celu;
 1. szczegółowe zasady organizacji wycieczek szkolnych określa szkolny regulamin wycieczek.

 

§ 4. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną                         i materialną:

 

      1. Nad uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole poprzez:

 

 1. organizowanie spotkań dyrekcji szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami;
 2. rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych,
 3. organizację wycieczek integracyjnych,
 4.  pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowaną przez pedagoga                                lub psychologa szkolnego,
 5. udzielanie niezbędnej - doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę                    lub przedstawiciela  dyrekcji;
 6. współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
 7. respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 8. organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym nauczania indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji. 

 

2.  Nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i  losowych poprzez:

 1. udzielanie pomocy materialnej w formach określonych w Regulaminie udzielania uczniom pomocy materialnej,
 2. występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców i sponsorów,                                                   a dla wybitnie uzdolnionych uczniów również do Ministra Edukacji.

 

      3. Uczniowie zdolni otaczani są opieką. W szczególności: 

 

 1. umożliwia się uczniom wybitnie zdolnym realizację indywidualnego programu nauki                                   lub toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 2. organizuje się zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad;
 3. organizuje się wewnętrzne konkursy wiedzy i umiejętności;
 4. dostosowuje się wymagania edukacyjne do potrzeb ucznia;
 5. indywidualizuje się pracę z uczniem na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych.
 6. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalna opieką nauczyciela.

 

 

 

§ 5.  Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:

 

 1. realizacje przyjętego w szkole Programu profilaktyki,
 2. rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów,
 3. realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
 4. działania opiekuńcze wychowawcy klasy,
 5. działania pedagoga szkolnego,
 6. współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, m. in. organizowanie zajęć integracyjnych, spotkań z psychologami.

 

 

 

                                                                § 5. 1

 

Program  profilaktyki  uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia  roku szkolnego                                Rada Rodziców w porozumieniu  z Radą Pedagogiczną szkoły. Szkolny program profilaktyki  uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów i potrzeby środowiska. 

 

 

ROZDZIAŁ III

 POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu  indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

a. z niepełnosprawności;

b. z niedostosowania społecznego;

c. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

d. ze szczególnych uzdolnień;

e. ze specyficznych trudności w uczeniu się;

f. z zaburzeń komunikacji językowej;

g. z choroby przewlekłej;

h. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

i. z niepowodzeń edukacyjnych;

j. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

k. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów                         i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholog, pedagog, logopedzi, zwani dalej „specjalistami”.

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

a. rodzicami uczniów;

b. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

c. placówkami doskonalenia nauczycieli;

d. innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

e. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:

a. ucznia;

b. rodziców ucznia;

c. dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki;

d. nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;

e. pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;

f. poradni;

g. asystenta edukacji romskiej;

h. pomocy nauczyciela;

i. pracownika socjalnego;

j. asystenta rodziny;

k. kuratora sądowego.

8. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:

a. klas terapeutycznych;

b. zajęć rozwijających uzdolnienia;

c. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

d. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

e. warsztatów;

f. porad i konsultacji.

9. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów                  i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

10. Klasy terapeutyczne tworzy się według przepisów zawartych w Rozporządzeniu ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

11. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

12. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

13. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami                    i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.

14. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.

15. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.

16. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych 60 minut.

17. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.

18. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia

specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć.

19. Nauka ucznia w klasie terapeutycznej oraz udział ucznia w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia  ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

20. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy                  i specjaliści.

21. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w oddziale przedszkolnym i szkole rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.

22. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w oddziale przedszkolnym  i szkole prowadzą w szczególności:

1) w oddziale przedszkolnym  - obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;

2) w szkole - obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów:

a) trudności w uczeniu się, w tym - w przypadku uczniów klas I-III szkoły

podstawowej - ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, lub

b) szczególnych uzdolnień;

23. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną,

odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy.

24. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli, wychowawców lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy    z uczniem - jeżeli stwierdzi taką potrzebę.

25. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wychowawca klasy planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o którym mowa w ustępie 26.

26. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

27. Wychowawca klasy planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z rodzicami ucznia oraz - w zależności od potrzeb - z innymi nauczycielami, wychowawcami i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi osobami, o których mowa powyżej.

28. W przypadku gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub innej placówce, wychowawca klasy planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 Ustawy o Systemie Oświaty.

29. Dyrektor Szkoły może wyznaczyć inną niż wymieniona powyżej osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w szkole.

30. Zapisy ustępów 23–29 stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni, z tym że przy planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnienia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach.

31. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, a w przypadku form, o których mowa powyżej – także okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem zespołu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 i 3 Ustawy o Systemie Oświaty. Podczas planowania                 i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o którym mowa powyżej.

32. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej, o których mowa powyżej Dyrektor Szkoły ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

33. Formy i okres udzielania uczniowi, o którym mowa w ustępie 31, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 i 3 Ustawy o Systemie Oświaty.

34. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 Ustawy o Systemie Oświaty.

35. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele, wychowawcy  i specjaliści udzielający uczniom pomocy

psychologiczno-pedagogicznej uwzględniają w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym, opracowanym dla ucznia zgodnie z przepisami, wnioski dotyczące dalszej

pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami.

36. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia.

37. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, Dyrektor Szkoły niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w szkole rodziców ucznia.

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

 

§ 1.    Podstawowym źródłem informacji o postępach i frekwencji uczniów jest dziennik elektroniczny. Szczegółowe zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego określa dokument „Procedury prowadzenia  elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania w  Szkole Podstawowej Nr 2 w Obornikach Śląskich

 Stosuje się następujące zasady oceniania:

 1. W klasach I – III ocena klasyfikacyjna śródroczna i końcoworoczna jest oceną opisową z wyjątkiem oceny z religii, która jest wyrażona stopniem według skali stosowanej w nauczaniu przedmiotowym..
 2. Każdej ocenie przyporządkowuje się określone wymagania edukacyjne.
 3. Począwszy od klasy czwartej oceny śródroczne i końcoworoczne stosuje się według następującej skali:
 • stopień celujący                  6
 • stopień bardzo dobry         5
 • stopień dobry                      4
 • stopień dostateczny            3
 • stopień dopuszczający       2
 • stopień niedostateczny       1
 1. W klasach I – III ocena  zachowania jest oceną opisową.
 2. Ocenę zachowania od klasy czwartej ustala się według następującej skali:
 • wzorowe
 • bardzo dobre
 • dobre
 • poprawne
 • nieodpowiednie
 • naganne
 1. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
 1. oceny z zajęć edukacyjnych,
 2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

§ 2.   Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów zawarte są w

       dokumencie ,, Zasadach wewnątrzszkolnego oceniania’’ stanowiącym załącznik nr 1

       Statutu szkoły.

 

ROZDZIAŁ V

 
ORGANY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

§ 1.  Organami szkoły podstawowej są:

 

 • Dyrektor szkoły
 • Rada Pedagogiczna
 • Rada Rodziców
 • Samorząd Uczniowski

 

§ 2.  DYREKTOR SZKOŁY

 

 1. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły oraz  reprezentuje  ją  na  zewnątrz.
 2. We współpracy z wicedyrektorem sprawuje nadzór pedagogiczny, wykonując w szczególności zadania określone w odrębnych przepisach
 3.  Sprawuje  opiekę  nad  uczniami  oraz  stwarza  warunki  harmonijnego  rozwoju  psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne..
 4. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane zgodnie z ich kompetencjami.
 5. Wstrzymuje realizację uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców niezgodnych z przepisami prawa w trybie określonym w Ustawie o systemie oświaty.
 6. Powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej.
 7. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły  zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły.
 8. Wykonuje  inne  zadania  wynikające  z  przepisów  szczególnych.
 9. Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.
 10. Odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianów przeprowadzanych w   szkole.
 11. Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.
 12. Stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły
 13. Jest kierownikiem zakładu  pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
 • zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
 • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
 • występuje z wnioskami  /po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej/ w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 1. Sprawuje  kontrolę  spełniania  obowiązku  szkolnego  przez  dzieci  zamieszkujące                    w  obwodzie szkoły.
 2. Realizuje zadania związane z awansem  zawodowym  nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Decyduje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły oraz o odroczeniu obowiązku szkolnego po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 4. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów)                                                oraz na podstawie opinii poradni publicznej, w tym publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki,       o których mowa w art.71 ust.3 b ustawy o systemie oświaty, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami                       lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części                             lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.
 5. Dyrektor ma obowiązek podjęcia działań zabezpieczających uczniów korzystających        z Internetu przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży.     
 6. Dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych             i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy.

 

                                                                   

 

§ 3.    RADA PEDAGOGICZNA

 

 1. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Nr 2 w Obornikach Śl. jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania             i opieki.
 2. W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 3. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
 1. zatwierdzanie planów pracy szkoły;
 2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 3.  podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole lub;
 4.  ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
 5. ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.
 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 1. organizację pracy szkoły w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
 2. projekt planu finansowego szkoły;
 3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 4.  propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 5. opiniowanie zaproponowanych przez nauczycieli podręczników i programów wychowania przedszkolnego oraz programów nauczania,
 6.  opiniowanie propozycji dyrektora szkoły dotyczącej zajęć do wyboru z wychowania fizycznego;
 1. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1 niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę  oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę . Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 2. W zebraniach Rady może brać udział, po uprzednim powiadomieniu Dyrektora, pracownik nadzoru, któremu powierzono sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad szkołą.
 3. Do udziału w zebraniach Rady mogą być zapraszane przez Przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady, inne osoby z głosem doradczym. Rada może ograniczyć  ich udział do wskazanych punktów obrad.
 4. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.
 5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
 6.  Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
 7. Uchwały podejmowane są zwykłą  większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków Rady.
 8. Członkowie Rady zobowiązani są do nie ujawniania spraw, będących przedmiotem posiedzeń Rady.
 9. Uchwały mają charakter aktu prawnego.
 10. Zebrania Rady odbywają w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
 11. Szczegółowe  zasady  działania  Rady  Pedagogicznej  określa  Regulamin  Rady  Pedagogicznej.

 

 

 

 

§ 4.    RADA RODZICÓW

 

§4.1

 1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów wybranych spośród przedstawicieli wszystkich klas.
 2. W skład rad rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych,

            wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału;

 1. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

 1. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
 1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
 2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, do Rady Rodziców.
 1. Rady Rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.

§4.2

 

 1. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami      i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 2. Do kompetencji Rady Rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3, należy:
 1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
 • programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
 • programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli  i rodziców;
 1. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
 2. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

d. opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego.

 

 1. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a lub b, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 2. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

 

§ 5.   SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Władzami samorządu klas są:
 1. na szczeblu klas:  samorządy klasowe,
 2. na szczeblu szkoły:  rada samorządu uczniowskiego.
 1. Do zadań Rady Samorządu Uczniowskiego należy:
 1. opracowanie regulaminu działalności i przedstawienie go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej,
 2. wykonywanie zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną i dyrektora szkoły,
 3. gospodarowanie środkami materialnymi Samorządu Uczniowskiego,
 4. wyrażanie opinii o pracy nauczyciela na wniosek dyrektora szkoły.
 1. Samorząd Uczniowski może przedstawić dyrektorowi szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:
 1. prawo do zapoznania się ze Szkolnym Zestawem Programów Nauczania,
 2. prawo do zapoznania się z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególnych etapach,
 3. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 4. prawo do organizacji życia szkolnego,
 5. prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
 6. prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
 7. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
 1. Szczegółowe zasady działania określa regulamin  Samorządu Uczniowskiego.

 

 

§ 6.    ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY

 

 1. Organy szkoły współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących działalności szkoły poprzez:
 1. opiniowanie wewnątrzszkolnych dokumentów,
 2. informowanie o podjętych działaniach poprzez dyrektora szkoły.
 1. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej w związku z tym wykonuje uchwały, o ile są zgodne z prawem oświatowym.
 2. Wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z prawem lub interesem szkoły. W takim przypadku w terminie 14 dni uzgadnia sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem sporu. W przypadku braku uzgodnienia przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi bezpośrednio nadzorującemu szkołę.
 3. Dyrektor współpracuje ze społecznymi organami szkoły.
 4. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
 5. Rada Rodziców może wnioskować do organu nadzoru pedagogicznego o zbadanie

      i dokonanie oceny pracy szkoły, jej dyrektora lub nauczyciela.

 1. Przepływ informacji między poszczególnymi organami szkoły odbywa się poprzez:
 1. udział przedstawicieli w zebraniach,
 2. umieszczanie informacji na tablicach,
 3. księgę zarządzeń,
 4. informowanie przez dyrektora szkoły,
 5. opiniowanie wewnątrzszkolnych dokumentów.

 

§ 7.   ZASADY POSTĘPOWANIA W SPRAWACH SPORNYCH

 

1. Sprawy sporne pomiędzy organami szkoły lub wewnątrz nich rozstrzyga Dyrektor szkoły, o ile nie jest stroną sporną. W sprawach spornych ustala się co następuje:

 1. dyrektor szkoły przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
 2. jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem,
 3. dyrektor wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy szkoły i nie służy rozwojowi ucznia,
 4. uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego za pośrednictwem przewodniczącego klasowego,
 5. przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem Samorządu rozstrzyga sporne kwestie,

2. Sprawy sporne między Dyrektorem  a Radą Pedagogiczną lub Radą Rodziców rozstrzygają: organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny, na podstawie wniosku (podania) jednej ze stron sporu skierowanego do właściwego organu.

 

3. W celu rozstrzygnięcia sporu Dyrektor może powołać komisję, w skład której wejdą przedstawiciele stron sporu lub inne osoby z głosem doradczym.

 

4. Sprawy sporne między:

 1. Radą Pedagogiczną a uczniami i ich rodzicami, dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania oraz innych konfliktów,
 2. członkami Rady Pedagogicznej,
 3. członkami Samorządu Uczniowskiego,

może rozpatrywać w/w komisja przedstawiając w ciągu 7 dni opinię Dyrektorowi szkoły.

 

5. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję w ciągu 14 dni, informując w formie pisemnej lub    ustnej strony sporu.

 

 1. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia lub nie rozstrzygnięcia sporu - organy szkoły mogą wystąpić z wnioskiem o rozwiązanie konfliktu do organów wymienionych w pkt.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ  VI

 

ORGANIZACJA SZKOŁY

 

§ 1.  ORGANIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

 1. Do szkoły uczęszczają uczniowie z obwodu ustalonego przez organ prowadzący.

      O przyjęciu ucznia do szkoły spoza obwodu, na prośbę rodziców, decyduje dyrektor

      szkoły.

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem

Szkolnego Planu Nauczania do dnia 30 kwietnia każdego roku . Arkusz organizacyjny

szkoły zatwierdza organ prowadzący po zaopiniowaniu przez organ sprawujący

     nadzór pedagogiczny do dnia 30.maja danego roku. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor szkoły ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,  przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią, ustalane przez Dyrektora i zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną:
 1. szkolny plan nauczania,
 2. arkusz organizacji Szkoły,
 3. tygodniowy rozkład zajęć.
 1. Szkolny plan nauczania ustala się z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego oraz ze wskazaniem przeznaczenia godzin do dyspozycji Dyrektora, na podstawie ramowego planu nauczania, określonego w odrębnych przepisach.
 2. Programy nauczania wybrane lub opracowane przez nauczycieli dopuszcza do użytku szkolnego dyrektor na wniosek nauczycieli. Odpowiada on za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej    dla danego etapu edukacyjnego.

 

 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego.

 2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1, b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

 4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

6) zajęcia religii lub etyki;

7) zajęcia z wychowania do życia w rodzinie.

 

 1. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 7 pkt 2, organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

 

 1. Zajęcia wymienione w ust. 7 pkt 3, 4 i 5 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.

 

 1.  Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział, złożony z uczniów, którzy w danym roku szkolnym uczą się wszystkich zajęć edukacyjnych obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i podstawą programową nauczania dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
 2. W szkole utworzony jest oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego dla dzieci 5 i 6-letnich.
 3. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.
 4. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad 25 uczniów.
 5. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w pkt.8, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad 25 na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
 6. Liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.
 7. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej zostanie zwiększona w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.
 8. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 9. Godziny zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela przeznaczane są na zajęcia wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień i umiejętności uczniów, zajęcia opieki świetlicowej. Przydział godzin następuje w terminie do 15 września każdego roku szkolnego, po rozpatrzeniu potrzeb uczniów i szkoły z uwzględniłem deklaracji nauczycieli.
 10. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i zajęć komputerowych  w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.
 11. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
 12. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. Dwie godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego mogą być realizowane  w formie zajęć sportowych, rekreacyjno-zdrowotnych, tanecznych lub aktywnych form turystyki. Odpowiednie propozycje wskazujące formy realizacji przedstawia uczniom do wyboru dyrektor po uprzednim uzgodnieniu ich z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców. Propozycje zajęć uwzględniają potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania, tradycje sportowe szkoły, dostosowane są do możliwości kadrowych, miejsca zamieszkania uczniów    i do warunków lokalnych.
 13. Zajęcia „Wychowanie do życia w rodzinie” przeprowadzane są w klasach V-VI.  W każdym roku szkolnym przeznacza się na ich realizację 14 godzin, w tym 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców. Uczeń może nie brać udziału w zajęciach wówczas, gdy rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi w formie pisemnej rezygnację z udziału dziecka w zajęciach.

 

 1. W nauczaniu przedmiotowym (klasy IV – VI) zajęcia lekcyjne trwają                                                                                                                                                                             45 minut. Niektóre zajęcia obowiązkowe, np. zajęcia fakultatywne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, nauczanie języków obcych i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.

 

.

 1. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić z dziećmi w wieku 5- 6 lat około 30 miut.

 

 1. W edukacji wczesnoszkolnej (klasy I –III) tygodniowy rozkład zajęć określa szkolny  plan nauczania, a szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel prowadzący  te zajęcia.
 2. Dyrektor szkoły                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   w porozumieniu z Radą Pedagogiczną  ustala zasady prowadzenia zajęć dodatkowych. Organizacja dodatkowych zajęć (koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze , SKS- y, itp.) dostosowana jest w każdym roku szkolnym do potrzeb i zainteresowań uczniów.
 3. Zajęcia dodatkowe organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych oraz w ramach grantów oświatowych.
 4. Liczbę uczestników zajęć dodatkowych ustalają nauczyciele prowadzący zajęcia w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 5.  Indywidualny program tok nauki :

    - w celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań przez dostosowanie zakresu i tempa uczenia się do jego indywidualnych możliwości i

potrzeb dyrektor szkoły może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki

- udzielenie zezwolenia lub odmowę zezwolenia wydaje się w drodze decyzji administracyjnej

- zasady udzielania zezwolenia określają odrębne przepisy.

 1. W szkole obowiązuje 5 – dniowy tydzień pracy.
 2. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców /lub prawnych opiekunów/ bądź organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę.
 3. Istnieje możliwość utworzenia w szkole oddziałów międzynarodowych po wcześniejszym uzyskaniu przez organ prowadzący zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej.

Uczniowie uczęszczający do oddziałów międzynarodowych  realizują
obowiązek szkolny i obowiązek nauki, ponadto mają obowiązek nauki języka polskiego oraz historii  zgodnie z polską podstawą programową kształcenia ogólnego.

Uczniom oddziału międzynarodowego niebędącym obywatelami polskimi szkoła zapewnia naukę języka polskiego jako języka obcego.

 1.  W przypadku podjęcia w szkole nauki przez dzieci cudzoziemców władających obcym językiem szkoła zobowiązuje się podjąć działania ułatwiające ich integrację w środowisku szkolnym. W tym celu dyrektor może zatrudnić asystentów nauczycieli władających językiem uczących się cudzoziemców. Będą oni wspomagać zarówno dzieci obcojęzyczne w integracji    ze środowiskiem szkolnym jak i nauczycieli mających takich uczniów w oddziale.
   

 

 

§ 2.  ŚWIETLICA SZKOLNA

 

 1. W szkole działa świetlica szkolna.
 2. Czas pracy świetlicy trwa od 6.45 do 16.00.
 3. Zajęcia świetlicowe organizowane są dla wszystkich uczniów z klas 0 –VI, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców (prawnych opiekunów) i dowożenie do szkoły.
 4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych.
 5. Grupa wychowawcza świetlicy nie powinna przekraczać  25 uczniów.
 6. Pracownikiem świetlicy jest wychowawca świetlicy.
 7. Nauczyciel świetlicy odpowiada za:
 1. całokształt pracy wychowawczo- dydaktyczno-opiekuńczej w świetlicy,
 2. opracowanie rocznego planu pracy świetlicy i planu godzin pracy,
 3. prowadzi dokumentację świetlicy zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi,
 4. dba o aktualny wystrój świetlicy,
 5. wyposażenie świetlicy,
 6. uzgadnia z przełożonymi potrzeby materialne świetlicy,
 7. współpracuje z rodzicami.
 1. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor lub wicedyrektor szkoły.
 2. Dokumentacja świetlicy:
 1. roczny plan pracy świetlicy,
 2. regulamin świetlicy,
 3. dziennik zajęć,
 4. ramowy rozkład dnia.

 

 

§ 3.  BIBLIOTEKA SZKOLNA

 

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań nauczycieli, uczniów i rodziców. Służy do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, wspiera doskonalenia zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz do korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji.
 2. Pomieszczenie biblioteki umożliwia;
 1. gromadzenie i opracowanie zbiorów,
 2. korzystanie z księgozbiorów na miejscu i wypożyczanie.
 1. Biblioteka pełni funkcję:
 1. kształcąco -  wychowawczą poprzez:
 • rozbudzanie i rozwijanie  potrzeb czytelniczych,
 • przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,
 • kształcenie kultury czytelniczej,
 • wdrażanie do poszanowania książki,
 • udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym,
 1. opiekuńczo – wychowawczą poprzez:
 • współdziałanie z nauczycielami,
 • wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych,
 • otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,
 • pomoc uczniom mających trudności w nauce.
 1. kulturalno – rekreacyjną poprzez:
 • uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego.
 1. Zakres obowiązków nauczyciela bibliotekarza:
 1. koordynowanie pracy w bibliotece:
 • opracowanie rocznych planów działalności biblioteki oraz terminów ważniejszych imprez,
 • uzgodnienie stanu majątkowego z księgowością
 • projektowanie wydatków na rok kalendarzowy,
 • sprawozdania z pracy biblioteki, zawierające ocenę z czytelnictwa,
 • odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację prac biblioteki.
 1. praca pedagogiczna:
 • gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami szkoły,
 • udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem biblioteki,
 • prowadzenie działalności informacyjnej,
 • prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa,
 • realizacja programu edukacji czytelniczej i medialnej; zgodnie z obowiązującymi w szkole programami i planami nauczania,
 • poradnictwo w wyborach czytelniczych,
 • udostępnianie nauczycielom opiekunom potrzebnych materiałów,
 • informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów i analiza czytelnictwa,
 • prowadzenie różnych form wizualnych o książkach,
 • organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa,
 • organizowanie konkursów czytelniczych,
 • dobra znajomość zbiorów i potrzeb czytelniczych,
 • dostosowanie formy i treści pracy do wieku i poziomu intelektualnego uczniów.
 1. praca organizacyjna:
 • gromadzenie zbiorów oraz ich ewidencja, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • opracowanie biblioteczne zbiorów,
 • selekcja zbiorów i ich konserwacja,
 • organizowanie warsztatu informacyjnego,
 • wydzielenie księgozbioru podręcznego,
 • prowadzenie katalogów,
 • udostępnianie zbiorów.
 1. Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami) i udostępnia zbiory biblioteki oraz kopie niektórych dokumentów szkolnych.
 2. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma i inne) i dokumenty nie piśmiennicze (materiały audiowizualne) oraz kopie dokumentów szkolnych (Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy Szkoły, regulaminy itp.,..)
 3. Nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły:
 1. zapewnia obsadę,
 2. zapewnia środki finansowe,
 3. zarządza skontrum zbiorów,
 4. zapewnia nauczycielom bibliotekarzom godziny do prowadzenia lekcji,
 5. zatwierdza regulamin biblioteki,
 6. zatwierdza tygodniowy rozkład zajęć,
 7. hospituje i ocenia pracę bibliotekarza.

 

 

§ 4.  BAZA SZKOŁY

 

 1. Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada następującą bazę:
 1. sale lekcyjne - 13,
 2. 2 pracownie komputerowe
 3. salę gimnastyczną wraz z zapleczem
 4. jedno boisko sportowe trawiaste,
 5. możliwość korzystania z sąsiadujących ze sobą obiektów OSiR-u (hala i boisko),
 6. pomieszczenie biblioteczne,
 7. 2 pomieszczenia świetlicowe,
 8. zaplecze kuchenne i jadalnię,
 9. archiwum,
 10. szatnia
 11. sekretariat,
 12. pokój nauczycielski,
 13. gabinety dla dyrektora i wicedyrektora szkoły.

 

 

ROZDZIAŁ  V II

 

NAUCZYCIELE I INNI  PRACOWNICY SZKOŁY

 

§ 1.      W szkole tworzy się stanowiska kierownicze, zatrudnia nauczycieli oraz pracowników

administracji i obsługi.  Zasady tworzenia stanowiska wicedyrektora, zatrudniania

nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.

 

§ 2.      WICEDYREKTOR

 

 1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora jeżeli liczba oddziałów liczy co najmniej dwanaście.
 2. Wicedyrektora powołuje i odwołuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 3. Zakres kompetencji wicedyrektora:
 1. zastępuje dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności,
 2. przygotowuje projekty następujących dokumentów organizacyjnych szkoły:
 • tygodniowy rozkład zajęć szkolnych,
 • kalendarz imprez szkolnych,
 • informacje o stanie pracy szkoły w zakresie mu przydzielonym,
 1. sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z ustaleniami,
 2. przygotowuje projekty ocen pracy nauczycieli zgodnie z zakresem przydzielonych czynności,
 3. wnioskuje do dyrektora w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar dla tych nauczycieli, których bezpośrednio nadzoruje,
 4. nadzoruje spełnianie przez uczniów obowiązku szkolnego,
 5. opracowuje materiały analityczne oraz ocenę dotyczącą efektów kształcenia i wychowania,
 6. wykonuje czynności i inne zadania zlecone przez dyrektora szkoły,
 7. jest bezpośrednim przełożonym służbowym z upoważnienia dyrektora szkoły nauczycieli, wychowawców świetlicy, pedagoga szkolnego i nauczyciela biblioteki,
 8. jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia swego bieżącego nadzoru nad szkołą.
 1. Wicedyrektor ma prawo używania pieczątki osobistej z tytułem  ,,wicedyrektor szkoły’’ oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji.
 2. Dyrektor szkoły sporządza zakres czynności wicedyrektora, którego przyjęcie potwierdza zainteresowany.

 

§ 3.      NAUCZYCIEL

 

Zagadnienia podstawowe

 

§ 3.1

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, określają odrębne przepisy.

3. Nauczyciel podczas pełnienia obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Organ prowadzący szkołę i dyrektor są obowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla niego uprawnienia zostaną naruszone.

 

 

 

Zakres zadań nauczycieli - przepisy ogólne

 

§ 3.2

 

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i  opiekuńczych  ma obowiązek kierowania się  dobrem  uczniów,  troską  o  ich  zdrowie  a także o szanowanie godności osobistej uczniów.
2. Obowiązkiem   każdego   nauczyciela   jest  bezstronne   i   obiektywne  ocenianie   oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów.

 

§3.3

 

1. Nauczyciel   prowadzi   pracę   dydaktyczną,   wychowawczą   i   opiekuńczą   oraz  jest odpowiedzialny za  jakość  i  wyniki  tej  pracy  oraz  bezpieczeństwo  powierzonych  jego

opiece uczniów.

2. Pracownicy administracji i obsługi szkoły zobowiązani są do wspierania nauczycieli w pracy wychowawczo-opiekuńczej, w szczególności:

 1. kulturalnego i życzliwego traktowania uczniów oraz innych osób przebywających na terenie szkoły,
 2. dbania o bezpieczeństwo uczniów, szanowania ich godności osobistej oraz służenia im radą i pomocą,
 3. prezentowania postawy godnej do naśladowania przez uczniów.

3. Nauczyciele i pracownicy szkoły konsekwentnie stosują wprowadzony i zaakceptowany przez społeczność szkolną jednolity system reagowania na przemoc i agresję rówieśniczą zawarty w programie wychowawczym i profilaktycznym

4. Nauczyciele i pracownicy szkoły podejmują interwencję w sytuacjach szczególnych zagrożeń

5. Nauczycieli i pracowników szkoły obowiązuje bezwzględne przestrzeganie procedur szkolnych w sytuacji zaistnienia szczególnego zagrożenia bezpieczeństwa uczniów.

 

 

§3.4

 

 

 1. Do zadań i obowiązków nauczyciela należy:
 1. realizacja programów nauczania, wychowania i opieki,
 2. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,
 3. dostosowywanie metod pracy do możliwości uczniów,
 4. zapewnienie bezpieczeństwa uczniom na wszystkich zajęciach,
 5. udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu  niepowodzeń szkolnych,
 6. sprawiedliwe ocenianie i traktowanie uczniów,
 7. przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 8. uczestniczenie w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład pracy,
 9. dbanie o pomoce naukowe i inny sprzęt szkolny,
 10. stałe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych,
 11. aktywne uczestnictwo w pracach Rady Pedagogicznej oraz w zespołach powołanych przez dyrektora szkoły,
 12. przestrzeganie tajemnicy służbowej,
 13. pełnienie dyżurów zgodnie z harmonogramem – dyżury nauczycieli są pełnione na:
 • niskim korytarzu,
 • parterze,
 • I piętrze,
 • II piętrze,
 • podwórku szkolnym,
 • czas pełnienia dyżurów przez nauczycieli jest następujący:
 • przed lekcjami od godz. 7.45,
 • między lekcjami (na przerwach),
 • w razie nieobecności nauczyciela dyżur pełni nauczyciel mający zastępstwo za nieobecnego nauczyciela lub wyznaczony przez dyrektora/wicedyrektora.
 1. Nauczyciel uwzględnia w swojej pracy z rodzicami ich prawo do:
 1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 2. znajomości kryteriów oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów,
 3. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat postępów swego dziecka w nauce i zachowaniu,
 4. uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia.
 1. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły: wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły problemowo - zadaniowe.
 2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, powołany przez dyrektora szkoły na wniosek zespołu.
 3. Do zadań zespołu należy:
 1. organizowanie współpracy nauczycieli celem uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania oraz integracji międzyprzedmiotowej,
 2. opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć, stymulowanie rozwoju ucznia,
 3. opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania oraz innowacji,
 4. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 5. określanie obszarów wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły, opracowanie narzędzi pomiaru i przedstawianie wyników w formie sprawozdania (raportu) Radzie Pedagogicznej.
 1. Nauczyciel ma prawo ubiegać się o kolejny stopień awansu zawodowego zgodnie z      wewnątrzszkolnym regulaminem uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli oraz aktualnym rozporządzeniem MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu.
 2. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, emerytowanemu nauczycielowi oraz renciście przysługuje pomoc zdrowotna zgodnie z art. 72, ust. 1 KN na podstawie odrębnego regulaminu.

 

 

§ 3.5

 

Zasady i tryb sprawowanie nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli określają odrębne przepisy.

 

 

 

§ 4.      NAUCZYCIEL  WYCHOWAWCA

 

 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej ,,wychowawcą’’.
 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, aby wychowawca w miarę możliwości opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonej mu klasy/oddziału  do chwili ukończenia szkoły przez uczniów tej klasy, chyba że Rada Rodziców złoży wniosek do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę.
 4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad  uczniami, a w szczególności:
 1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,
 2. przygotowanie ucznia do życia w rodzinie,
 3. rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka,
 1. Wychowawca w celu realizacji zadań :
 1. diagnozuje warunki życia i nauki swoich wychowanków,
 2. dba o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,
 3. kształtuje właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności ludzkiej,
 4. utrzymuje stały kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),
 5. utrzymuje stały kontakt z rodzicami uczniów, szczególnie z rodzicami uczniów wymagających szczególnych działań wychowawczych,
 6. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego mające  na celu integrację zespołu uczniowskiego,
 7. opracowuje wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy spójny  z Programem Wychowawczym Szkoły,
 8. organizuje spotkania z rodzicami, informując ich o postępach w nauce i zachowaniu ucznia,
 9. na miesiąc przed końcem semestru (roku szkolnego) wychowawca jest zobowiązany do zawiadomienia rodziców (opiekunów) o grożącej ocenie niedostatecznej i obniżonej ocenie zachowania.
 10. współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi  specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności ( także zdrowotnych ) oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.
 1. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej: dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne oraz zeszyt wychowawcy klasowego (segregator).
 2. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

 

§ 5.      PEDAGOG I PSYCHOLOG SZKOLNY. LOGOPEDA

 

 

5.1.Do zadań pedagoga i psychologa w szkole należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych

uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych

stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu

rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do

rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i

młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania

oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach

kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w

udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

5.2. Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia

stanu mowy uczniów;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w

zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w

udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

 

§ 6.      KOORDYNATOR DO SPRAW BEZPIECZENSTWA

 

 1.       W szkole powołany jest  nauczyciel pełniący funkcję koordynatora do spraw bezpieczeństwa , który wykonuje następujące zadania:

 

 1. obserwuje i analizuje zjawiska i zdarzenia występujące w szkole, które mają negatywny wpływ na spokój i bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły.
 2. analizuje potrzeby szkoły w zakresie poprawy bezpieczeństwa wszystkich członków społeczności szkolnej.
 3. ocenia stan bezpieczeństwa w szkole i określa najważniejsze zadania, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i które powinny być uwzględnione w pracy szkoły na dany rok szkolny.
 4. koordynuje działania w zakresie bezpieczeństwa wynikające z realizowanych
  w szkole programów: wychowawczego i profilaktycznego.
 5. uczestniczy w opracowywaniu i wdrażaniu szkolnych procedur postępowania
  w sytuacjach kryzysowych i zagro
  żenia.
 6. pomaga w nawiązaniu współpracy pomiędzy nauczycielami i wychowawcami
  a odpowiednimi słu
  żbami (policja, straż miejska, straż pożarna, sanepid)

 

 

 

 

 

§ 7.      INNI   PRACOWNICY  SZKOŁY

 

1.    W Szkole Podstawowej tworzy się następujące stanowiska administracji i obsługi:

 1. referenta ds. administracji,
 2. sekretarza szkoły
 3. magazyniera/intendenta,
 4. sprzątaczki,
 5. konserwatora,
 6. kucharza,
 7. pomocy kuchennej,
 8. woźnego
 1. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor szkoły

      Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.

 1. Obsługę finansowo-kadrową zapewnia organ prowadzący.

 

 

 

ROZDZIAŁ  VIII

 

UCZNIOWIE

 

§ 1.      OBOWIĄZEK  SZKOLNY

 

 1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy ono 6 lat i nie odroczono mu rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego. Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej.
 2.  Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 3. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.
 4. Za spełnienie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży

      upośledzonej w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych

      organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. Na wniosek rodziców dyrektor  szkoły, w którego obwodzie mieszka dziecko, może

      zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określić jego warunki.

      Dziecko spełniające obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo

      ukończenia poszczególnych klas szkoły podstawowej lub ukończenia tej szkoły na

      podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez tę szkołę.

 

 1. Uczeń kończy 6-klasową szkołę podstawową jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i ponadto przystąpił do sprawdzianu.
 2. Obowiązek szkolny może być spełniany również przez uczęszczanie do szkoły za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkołę, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.
 3. Obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego – ustawowy obowiązek dziecka w wieku 5 lat. Obowiązek ten realizowany jest w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat. Do oddziału przedszkolnego w szkole na prośbę rodzica za zgodą dyrektora mogą uczęszczać dzieci pięcioletnie.

 

 1. Dziecko pięcioletnie ma prawo  do wychowania przedszkolnego w różnych formach (przedszkola, oddziały przedszkolne, zespoły wy-chowania przedszkolnego, punkty przedszkolne).

 

 1. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

 

 1. Obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego może być spełniany również przez uczęszczanie do przedszkola lub szkoły za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

 

 1. Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 2.  

 

§ 2.      P R AW A  U C Z N I A

 

 1. Rzecznikiem praw ucznia jest opiekun Samorządu Uczniowskiego.
 2. Uczeń szkoły ma prawo do:
 1. realizacji obowiązku szkolnego w swoim obwodzie,
 2. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 3. informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,
 4. posiadania  pełnej  wiedzy  na temat kryteriów  ocen z przedmiotów i zachowania,
 5. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,
 6. poszanowania swej godności, przekonań i własności,
 7. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
 8. swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,
 9. korzystania z doraźnej pomocy w nauce ze strony nauczyciela, wychowawcy, pedagoga szkolnego, samorządu klasowego, Rady Rodziców – zarówno w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, jak i chęcią ugruntowania i poszerzenia swoich wiadomości i rozwoju zainteresowań,
 10. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza i Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, ze względu na stan zdrowia, do nauczania indywidualnego w domu,

 1. korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i obowiązującymi regulaminami,
 2.  reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach oraz w uroczystościach pozaszkolnych,
 3. wpływanie na życie szkoły poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim  i organizacjach działających w szkole,
 4. nauki religii lub etyki w szkole na podstawie pisemnej deklaracji rodziców (prawnych opiekunów) złożonej w chwili rozpoczęcia nauki w klasie I u wychowawcy.

W przypadku chęci rezygnacji z uczestnictwa z lekcji religii /etyki jego rodzice (prawni opiekunowie) składają w tej sprawie pisemne oświadczenie u dyrektora szkoły na początku danego roku szkolnego. Dla uczniów nie korzystających z powyższych form nauczania szkoła zapewnia opiekę wychowawczą w świetlicy lub w bibliotece.

 1. udziału w organizowanych przez szkołę zajęciach rekreacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i pozaszkolnych.

 

§ 3.      OBOWIĄZKI  UCZNIA

 

 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły, a zwłaszcza:
 1. realizowania obowiązku szkolnego w zakresie szkoły podstawowej,
 2. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych,
 3. uzupełniania braków wynikających z absencji, prowadzenia zeszytów i wykonywania prac domowych zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu,
 4. przestrzegania zasad kultury współżycia,
 5. dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów,
 6. wystrzegania się szkodliwych nałogów,
 7. naprawiania wyrządzonej szkody materialnej,
 8. okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i innym osobom poprzez społecznie akceptowane formy.
 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania regulaminów pomieszczeń szkolnych, takich jak: sali gimnastycznej, biblioteki, świetlicy, pracowni komputerowej, szatni.
 2. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających zdrowiu i życiu.
 3. Uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń. Za wyrządzoną szkodę odpowiadają materialnie rodzice ucznia, który ją wyrządził.
 4. Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz kontrolują jej stan po skończonych zajęciach.
 5. Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas przerw.
 6. W okresie ustalonym przez dyrektora szkoły, każdy uczeń ma obowiązek korzystania z szatni oraz nie pozostawiania w szatni wartościowych przedmiotów, a zwłaszcza pieniędzy.
 7. Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodziców (prawnych opiekunów).
 8. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później jednak niż do tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności. Po tym terminie nieobecności uznawane są przez wychowawcę za nieusprawiedliwione.

10. Każdy  uczeń  posiada  strój  galowy,  który  ma  obowiązek  nosić  w  czasie:

 • uroczystości  szkolnych  wynikających  z  ceremoniału  szkolnego,
 • grupowych  lub  indywidualnych  wyjść  poza  teren  szkoły w  charakterze  reprezentacji,

Przez  strój  galowy  należy  rozumieć:

 1. dla  dziewcząt – ciemna  spódnica  i  biała  bluzka;
 2. dla  chłopców – ciemne  spodnie  i  biała  koszula.

 

11. Uczniom zabrania się:

1)   posiadania i zażywania na terenie szkoły i poza nią jakichkolwiek używek, a w szczególności papierosów, alkoholu i narkotyków,

2)   posiadania i używania na terenie szkoły i poza nią przedmiotów i środków zagrażających zdrowiu i życiu innych osób,

3) opuszczania terenu szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych bez zezwolenia   
     nauczyciela, pod którego opieką przebywa,  lub wychowawcy klasy; zwolnienie z   
     lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub  osobistą prośbę rodzica (prawnych   
     opiekunów) ucznia
 
  - w przypadku konieczności wcześniejszego zwolnienia,  ucznia odbiera spod opieki    
        nauczyciela rodzic (prawny opiekun) lub   inna osoba pełnoletnia upoważniona przez   
        rodziców (ale o tym fakcie rodzic jest zobowiązany powiadomić wychowawcę lub 
       dyrektora szkoły)
   
   -   w uzasadnionych przypadkach uwzględniane jest pisemne zwolnienie napisane przez       
        rodziców/prawnych opiekunów/ z adnotacją o samodzielnym powrocie dziecka do     
    domu w porozumieniu z dyrektorem szkoły    

4)   farbowania włosów, makijażu i malowania paznokci.

5) używania telefonów komórkowych w czasie zajęć edukacyjnych

-  telefon w trakcie ich  trwania powinien być wyłączony i schowany,

-  poza zajęciami edukacyjnymi na terenie szkoły (przerwy, czas przed i po zajęciach)

   telefon może być używany w trybie „milczy”

-  nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest możliwe tylko za zgodą osoby 

   nagrywanej lub fotografowanej,

-  naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły  

   powoduje zabranie telefonu do „depozytu”- aparat odbiera rodzic lub prawny  

   opiekun.                                        

12.Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za:
1. biżuterię przynoszoną przez uczniów oraz uszkodzenia ciała wynikające z noszenia jej;
2. wartościowe  przedmioty (telefony komórkowe, walkmany, discmany i inne) wnoszoną    na teren szkoły;
3.  prywatne pieniądze uczniów.  

 

§ 4.      WYRÓŻNIENIA  I  NAGRODY

 1. Za sumienność w  nauce i wzorową postawę, za wybitne osiągnięcia, za aktywną działalność w organizacjach szkolnych, za wzorową frekwencję, uczeń może otrzymać wyróżnienia i nagrody.
 2. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów szkoły podstawowej:
 1. pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,
 2. pochwała dyrektora szkoły wobec całej społeczności szkolnej, 
 3. dyplom,
 4. nagrody książkowe,
 5. wpis do kroniki szkoły.
 1. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 2. Nagrody finansowane są przez Radę Rodziców oraz  z budżetu szkoły.
 3. Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeżeli uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji średnią ocen wszystkich przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli spełnia powyższe warunki.

 

§ 5.      K A R Y

 1. Wobec ucznia nie mogą być stosowane kary naruszające jego nietykalność i godność osobistą.
 2. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie statutu szkoły i regulaminu uczniowskiego poprzez:
 1. upomnienie wychowawcy klasy,
 2. upomnienie lub naganę dyrektora szkoły (w gabinecie dyrektora szkoły),
 3. obniżenie oceny zachowania,
 4. zakaz  uczestnictwa  w  imprezach  klasowych  i  szkolnych;
 5. pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,
 6. przeniesienie ucznia do równoległego oddziału za zgodą rodziców (opiekunów),
 7. przeniesienie do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty na wniosek dyrektora, w przypadku gdy uczeń zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów, a zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia.
 1. Od każdej wymienionej kary uczeń może się odwołać pisemnie, za pośrednictwem Rzecznika praw ucznia  lub rodziców (prawnych opiekunów), do dyrektora szkoły w terminie siedmiu dni.
 2. Dyrektor szkoły w porozumieniu z pedagogiem szkoły i Rzecznikiem praw ucznia, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami Rady Pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni i postanawia:
 1. oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie,
 2. odwołać karę lub zawiesić warunkowo wykonanie kary.
 1. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.

 

 

 

 

 

ROZDZAIAŁ IX

                                                          

FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI  (PRAWNYMI OPIEKUNAMI)

§ 1

1. Rodzice ( prawni opiekunowie) w szczególności mają prawo:

1) zapoznać się ze statutem szkoły ,

2) zapoznać się z programami nauczania jego treścią , celem i stawianymi wymaganiami ,

3) zapoznać się z WSO oraz szczegółowymi kryteriami oceniania z zajęć edukacyjnych

 i zachowania oraz szkolnym programem wychowawczym

4) do jawnej umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

5) planowania i organizowania różnych form życia szkolnego , klasowego , rozwijającego jednostki i integrującego zespół uczniowski,

6) współpracy z wychowawcą i innymi nauczycielami w celu rozwiązywania problemów w nauce ,

7) uzyskiwania porad ułatwiających rozwiązywanie trudności w wychowywaniu własnych dzieci,

8) stałego kontaktu ze szkołą w sprawach własnych dzieci , zespołu klasowego i  społeczności szkolnej,

9) wyrażania opinii i występowania z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, za pośrednictwem Rady Rodziców.

10) organizowania spotkań doraźnych z wychowawcą i innymi nauczycielami z własnej inicjatywy

11) zgłoszenia zastrzeżenia do dyrektora szkoły, w trybie i terminach określonych w wewnątrzszkolnym regulaminie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, w przypadku uznania , że śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i zachowania jego dziecka została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

2. Rodzice mogą uzyskać szczegółowe bieżące informacje na temat dziecka jego zachowania, postępów i trudności w nauce poprzez kontakt z :

- wychowawcą,

- pedagogiem szkolnym,

- nauczycielami przedmiotów,

- dyrektorem szkoły

 

§ 2

 

Rodzice ( prawni opiekuni) w szczególności zobowiązani są do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
2) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka do szkoły , usprawiedliwiania nieobecności dziecka na zajęciach lekcyjnych

3) niezbędnego wyposażenia dziecka do szkoły
4) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć,
5) uczestniczenia w zebraniach i konsultacjach zgodnie z harmonogramem
przedstawianym przez dyrektora na początku każdego roku szkolnego ,
6) kontaktu na indywidualne wezwanie z wychowawcą, nauczycielem przedmiotów   pedagogiem szkolnym i dyrektorem szkoły

7) respektowanie orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i innych specjalistycznych
8) wspierania i pomocy nauczycielom w rozwiązywaniu problemów
dydaktycznych i wychowawczych ,
9) uczestniczenia i wspierania szkoły w działaniach rozwijających jednostkę i integrujących społeczność szkolną,

10) propagowania założeń programu profilaktycznego i wychowawczego i współpracy w tym zakresie ze szkołą

11) ponoszenia materialnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez dziecko.

 

ROZDZAIAŁ X

 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 

§ 1.      Postanowienia końcowe

 

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Regulaminy określające działalność organów szkoły podstawowej jak też wynikające z celów i zadań szkoły nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu jak również z przepisami.
 3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami .
 4. Za wydawanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły i duplikatu legitymacji szkolnej szkoła pobiera opłatę, którą wnosi się na konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 Zasady prowadzenia przez szkołę zasady gospodarki finansowej i materiałowej określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.
 5. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w Statucie szkoły  jest Rada Pedagogiczna.
 6. Nowelizacja Statutu szkoły wchodzi w życie uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31 sierpnia 2016r.
 7. Tekst Statutu otrzymują:
 8. Dyrektor szkoły.
 9. Biblioteka szkolna – egzemplarz do użytku wszystkich uczniów, rodziców;
 10. Pokój nauczycielski – egzemplarz do użytku wszystkich nauczycieli;
 11. Szkolna strona www.sp2obornikisl@edupage.org – egzemplarz do użytku powszechnego.
 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

                                                                            Przewodniczący Rady Pedagogicznej: